Passend onderwijs

Onderwijs is een groot goed, alle kinderen kunnen zich hier ontwikkelen en leren vaardigheden om zich een positie te verwerven in de maatschappij. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om de aansluiting van zorg en onderwijs goed vorm te geven, onderwijsachterstanden bij kinderen tegen te gaan, toe te zien op de leerplicht en diverse andere specifieke wettelijke taken.

Ondersteuning leerlingen
Ontwikkelingsplan
Onderwijsconsulent
Samenwerkingsverbanden

Passend onderwijs en het lokaal beleid

Relatie Passend onderwijs en lokaal beleid.

Om de vier jaar maken schoolbesturen van de SWV’s in het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) afspraken met de wethouders van de gemeenten in die regio over jeugdhulp en vervoer. Dat kunnen soms wel 15 gemeenten zijn. Deze afspraken worden op bestuurlijk niveau gemaakt en kunnen verstrekkende gevolgen hebben.

Medezeggenschap in het onderwijs heeft geen directie lijn met plaatsen waar formeel advies wordt gegeven:(Wmo) Adviesraden Sociaal Domein, Cliëntenraden, Participatieraden.
Een leerling in het passend onderwijs kan te maken hebben met voorzieningen uit verschillende wetten en financieringsbronnen:
– Ondersteuning bij het leren valt onder het Onderwijs (OCW).
– Andere vormen van ondersteuning: bijv. begeleiding om op school te kunnen zijn
en persoonlijke verzorging: valt onder de Jeugdwet.
– Medische hulp (bijv. infuus-medicijnen): valt onder de Zorgverzekeringwet.
– Leerlingenvervoer is een randvoorwaarde om op school te kunnen komen.
– Een jongere van 18+ kan onder de Participatiewet e/o Wmo vallen.

Aansluiting tussen de verschillende wetten is daarom van het grootste belang.
Het is belangrijk dat er invloed wordt uitgeoefend door ouders van kinderen die onder het passend onderwijs vallen. Is er een goede aansluiting van Jeugdhulpverlening en andere vormen van zorg met passend onderwijs? Wordt de juiste zorg ingekocht en zijn er goede regelingen. Ouders van kinderen met een beperking zullen altijd een minderheid vormen. Daarom is het des te belangrijker dat zij worden betrokken bij thema’s en werkgroepen.

Neem vrijblijvend contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan